Veľký Krtíš » Priestory Veľký Krtíš » Kancelárie, administratívne priestory »

Získajte pekáreň vo Veľkom Krtíši

Získajte pekáreň vo Veľkom Krtíši


455 000,00 EUR
189,74 EUR/m2

Kategória: Kancelárie, administratívne priestory - Dražba

Lokalita: Veľký Krtíš - Veľký Krtíš
(Kancelárie, administratívne priestory - Veľký Krtíš)

Zastavaná plocha: 2 398 m2

Úžitková plocha: 2 398 m2

Rozloha pozemku: 3 512 m2

Dátum aktualizácie: 19.2.2018

Identifikačné číslo: 1166

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 567000,- EUR Najnižšie podanie: 455000,- EUR Minimálne prihodenie: 500,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 20000,- EUR Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2734, a to konkrétne: administratívna budova so súpisným číslom 403 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, garáž so súpisným číslom 403 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/4 o výmere 1394 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/5 o výmere 1469 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu dražby: Administratívna budova so súp. č. 403, parc.  CKN č. 2313/2Jedná sa o administratívnu budovu so súpisným č. 403 vybudovanú na parcele č. 2313/2 v roku 1982, ktorá je od roku 2002 využívaná  ako výrobňa trvanlivého pečiva na základe rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby.V roku 2004 bol k budove zrealizovaný nákladný výťah medzi 1. a 2. NP za účelom rozšírenia výroby. Vstup do budovy je z prednej južnej strany dvora od ulice cez predložené schody a cez zadný vstup z vnútorného dvora zo severnej svetovej strany cez predložené schody.  V súčasnej dobe - v čase obhliadky bola budova nevyužívaná mimo prevádzky.  Dispozičné riešenie: Budova pozostáva zo suterénu a z troch nadzemných podlaží. V PP sa nachádzajú: schodišťový priestor so schodiskom, chodba, sociálne zariadenia muži/ženy, kotolňa, šatne, skladové priestory a sklady múky. Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 1.NP sa nachádzajú: vstupná chodba, schodisko,  el. rozvodňa, príprava výroby, výrobňa, sklady cestovín, kuchynka, WC muži, WC ženy, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.Zastavaná plocha je 477,73 m2. V 2.NP sú umiestnené nasledovné miestnosti: schodisko, chodba, skladové priestory, sklad múky, výrobňa, kuchynka, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.Zastavaná plocha je 477,73 m2. V 3.NP sú umiestnené: schodisko, chodba, skladové priestory, kancelárie, kuchynka, soc. zariadenie muži/ženy a 2 x zasadačka.      Zastavaná plocha je 470,45 m2. V  4.NP budovy sa  nachádza: jedna miestnosť prístupná po kovovom rebríku. Miestnosť slúži ako sklad CO.Zastavaná plocha je 41,60 m2.  Technické riešenie:Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s izoláciou proti vode vodorovnou a zvislou izoláciou.V suteréne je znížená podlaha v kotolni – je pod úrovňou spodnej vody cca. 10 cm zaplavená vodou. Zvislé nosné konštrukcie objektu tvorí prefabrikovaná železobetónová stĺpová konštrukcia – skelet s obvodovými sendvičovými pórobetónovými priečkami a výplňovým murivom z pálených tehál. Povrchová úprava vonkajších povrchov je so štukovej omietky s náterom na báze plastu. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, v jednom nadzemnom podlaží sú okná vymenené za plastové Euro s izolačným dvojsklom. Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vo vnútri budovy sú murované z pórobetónových tvárnic a z pálených tehál.    Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných  žb. prefabrikovaných panelov.Vertikálna komunikácia v objekte je zabezpečená železobetónovými prefabrikovanými schodmi s povrchom z nástupnic                     a podstupníc z podlahoviny PVC.Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou.Strecha budovy je plochá pokrytá fóliou Fatrafol - rekonštruovaná v roku 2007 s vyspádovaním do vnútorných dažďových  zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený už spomínanými zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej a splaškovej   kanalizácie. Vstupné dvere do budovy sú plastové vymenené v roku 2002. Vnútorné dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, v nadzemných podlažiach budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva osadené do kovových zárubní.Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby, keramickej dlažby v skladoch, výrobni a v sociálnych zariadeniach. Podlahy kancelárií, zasadačiek skladov v nadzemných podlažiach sú s podlahovinou PVC na cementových  poteroch. V soc. zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvody studenej a teplej vody v celej budove sú z oceľového potrubia. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z liatinového potrubia  napojená je na verejnú kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený na každom podlaží elektrickým zásobníkovým ohrievačom.ÚVK v objekte je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia - radiátormi plechovými rebrovými. Zdrojom tepla   sú dva plynové kotle umiestnené v plynovej kotolni v suteréne budovy.Objekt je napojený na inžinierske siete: vodovod, kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka. Budova je vybavená                            a zabezpečená  kamerovým systémom.Údržba budovy je ku dňu obhliadky priemerná zodpovedajúca jeho veku. Budova v čase obhliadky je  čiastočne rekonštruovaná,  nevyužívaná, mimo prevádzky.  2.Garáž  so súp. č. 403 na parc. CKN č. 2313/3Budova garáží bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1982. Budova garáže bola využívaná na základe rozhodnutia                     o povolení zmeny v užívaní stavby č. 2002/00381 zo dňa 13.5.2002 na účel výroby trvanlivého pečiva pre uskladnenie hotových výrobkov a surovín pre výrobu. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora za prevádzkovou budovou. V roku 2002 bola na objekte garáží zrealizovaná rekonštrukcia pre nový účel využitia.            V čase obhliadky je budova garáží nevyužívaná (mimo prevádzky). Dispozičné riešenie: Garáž je dispozične rozdelená na štyri samostatné boxy, sklad obalov, 4 x miestnosť drobných skladov a na manipulačné plochy. Garáž je jednopodlažná nepodpivničená s plochou strechou.Zastavaná plocha je 460,25 m2.  Technické riešenie:Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná zo žb. stropných panelov SPIROLL, z hornej strany s  tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovanie atiky, prestupy) sú z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál. Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2002 z minerálnej omietky. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou.Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie.  Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s ručným ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní. Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z gumovej podlahoviny na cementový poter. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením.Budova bola v čase obhliadky v pôvodnom stave s rekonštrukciou strešnej krytiny, s výmenou garážových vrát                                 a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je  s  povrchovou úpravou z minerálnej omietky.Životnosť podobných prevádzkových stavieb je spravidla 60 - 100 rokov.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1.Drobná stavba: Prístrešok na parc. CKN č. 2313/4 a č. 2313/5Prístrešok drevenej konštrukcie umiestnený v severnej časti parciel č. 2313/4 a 2313/5. Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednoopodlažnú stavbu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie prístrešku je  zrealizovaná impregnačným náterom.Zastavaná plocha je 186,03 m2. 2.Drobná stavba: Prístrešok na parc. CKN č. 2313/4 Prístrešok drevenej konštrukcie je umiestnený v areáli firmy ZAEL na  parcele CKN č. 2313/4 Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004.Jedná sa o drobnú jednoopodlažnú stavbu využívanú na dočasné uskladnenie paliet a pomocného materiálu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých  živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie  prístrešku  je  zrealizovaná impregnačným náterom. Zastavaná plocha je 127,70 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave, je uzamknutý.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.

Kopčianska 10, Bratislava
0917 Kliknite TU!

Maklér:

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
02 / Kliknite TU!